Wysokość odszkodowania

WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA NA TERENIE WIELKIEJ BRYTANII

Wiele czynników wpływa na oszacowanie wysokości odszkodowania, już jako całkowitego roszczenia. Przede wszystkim uwzględnić należy poprawne rozpoznanie aktualnego orzecznictwa sądowego oraz rzetelne przedstawienie i przygotowanie materiałów dowodowych. Należy także dokonać dokładnej analizy raportów rzeczoznawców i tych dokonanych przez lekarzy specjalistów względem doznanych obrażeń fizycznych i psychicznych. Na koniec, kalkulacji podlegają powstałe straty w czasie przeszłym oraz w czasie przyszłym, co ma na celu zabezpieczyć roszczenia osoby poszkodowanej.

Odszkodowanie jest kwotą pieniężną, którą wypłaca ubezpieczyciel. Prawo cywilne określa trzy części, jakie wchodzą w skład odszkodowania:

  • Zadośćuczynienie – będące kwotą wypłacaną za doznane obrażenia. Ma ona łagodzić ból fizyczny i psychiczny, z jakim zmaga się ofiara wypadku. Aby ustalić wysokość tego składnika uwzględnia się zakres doznanych obrażeń. Ponadto ich stopień oraz intensywność. Na koniec pod uwagę koniecznie należy wziąć aktualne orzecznictwo Sądu Rejonowego lub Sądu Okręgowego. Kwota w tej części przeważnie waha się w granicach od 100 do 500 000 funtów.
  • Odszkodowanie za straty przeszłe – są to rzeczywiste konsekwencje finansowe. Wynikają one bezpośrednio z zaistniałej szkody. Wysokość tej część to kilka tysięcy do kilku milionów funtów. W katalogu odszkodowań znajdujemy między innymi zniszczony pojazd, utracone dochody, dodatek za pomoc oraz opiekę osób bliskich. Do tego zwrot kosztów leczenia w placówkach prywatnych oraz kosztów pogrzebu.
  • Odszkodowanie za straty w przyszłości – stanowią korzyści utracone w czasie przyszłym. Katalog odszkodowań wyróżnia między innymi rentę za utracone dochody oraz zwiększone potrzeby życiowe, jak i koszty leczenia, rehabilitacji, które ponoszone byłyby w czasie przyszłym, włączając w to korzystanie z placówek prywatnych na terenie kraju i poza nim. Renta wypłacana co miesiąc osobom do ukończenia 18 roku życia kalkulowana jest wedle specjalnych kalkulacji kapitulacyjnych, które przewidują straty do osiągnięcia wieku emerytalnego, jak i poza nim. Przyznawane są tylko w ściśle określonych przypadkach, kiedy ciężkie obrażenia uniemożliwiają oszacowanie strat w przyszłości. Wysokość tej część to dolna granica kilku milionów funtów. Górna granica, o ile nie zostaje ograniczona prawnie, może wynieść nawet kilkanaście milionów funtów.

Każda sytuacja niezależnie od zaistniałych okoliczności wymaga indywidualnej oceny. Trudno mówić o przykładowych kwotach, które zawsze miałyby zastosowanie. Biorąc jednak pod uwagę powstałe obrażenia oraz fakt, jak wpływają one na życie poszkodowanego i jego rodziny, można określić szacunkowe kwoty zadośćuczynienia.

Sprawdź jakie należy Ci się

odszkodowanie

NAPISZ DO NAS

JAK KALKULOWANA JEST WYSOKOŚĆ RENTY ZA STRATY W PRZYSZŁOŚCI?

Stosuje się metodę kalkulacji, która z wielu czynników uwzględnia przede wszystkim rozległość doznanych obrażeń oraz ich wpływ na życie poszkodowanego i osób dla niego bliskich.

RENTA ZA STRATY W PRZYSZŁOŚCI WG METODOLOGII SMITH – VS – MANCHESTER AWARD

Kwoty pieniężnie przyznawane są osobom, które ze względu na poniesione obrażenia mają problem z podjęciem pracy zarobkowej, biorąc pod uwagę przyszłość. Reguła ta ma zastosowanie do każdego poszkodowanego, nawet jeśli jego obrażenia nie skutkują niepełnosprawnością zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tego typu renty wypłacane są w formie kapitalizacji, a do obliczenia ostatecznej kwoty, pod uwagę bierze się okres od trzech miesięcy do trzech lat w przyszłości, kiedy to osoba poszkodowana mogłaby podjąć pracę zarobkową. Zanim ustali się ostateczną wysokość, bada się zdolność do pracy inne logiczne aspekty.

RENTA WG METODOLOGII AKTUARIALNEJ – OGDEN TABLES

Ta renta przyznawana jest osobom, które doznały poważnych obrażenia skutkujących orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z tym mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem pracy. Prawo do renty za straty w przyszłości, które będzie się ponosić do końca życia, przysługuje każdemu poszkodowanemu. Uwzględniono ponadto aspekt śmierci osoby ubezpieczonej. W takiej sytuacji bada się warunki życia jego rodziny i na tej podstawie może jej zostać przyznana renta. Kalkulacji dokonuje się wedle specyficznych wzorów matematycznych, dostarczanych przez Urząd Statystyczny w tabelach.

RENTA OBEJMUJE:

  • utracone zarobki w przyszłości przy uwzględnieniu zachowanych zdolności do pracy
  • uzyskane wykształcenie i inne nabyte umiejętności
  • utratę prawa do wyższej emerytury ze względu na pomniejszone możliwości zarobkowania
  • dodatek za pomoc bliskich w pracach domowych, w czasie przyszłym
  • koszty związane z rehabilitacją i leczeniem, a także zabiegami dokonywanymi w placówkach prywatnych
  • zwiększone potrzeby życiowe, w tym niezbędne do wykonania adaptacje dla osób niepełnosprawnych
  • innego rodzaju straty finansowe.